alexametrics ຂີ່ລົດລຸກ (Luge)
ຂີ່ລົດລຸກ (Luge)

ກາງແຈ້ງ

ຂີ່ລົດລຸກ (Luge)

ບໍລິສັດ

Nam Pien Yorla Pa

ໄລຍະເວລາ

1 ຊົ່ວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

75 000.00 ₭

ລະຫັດ

VTE-HD-NPYP-T7

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ມີຕະຫຼອດ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

ສູນຂໍ້ມູນ

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

ສູນຂໍ້ມູນ

ໄປສົ່ງ/End Time

ນັກທ່ອງທ່ຽວ

Family With Young Children , Family Without Young Children , Friends , Solo , couple

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (VTE-HD-NPYP-T7)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ