alexametrics ເຊົ່າເຄື່ອງຊົນເຜົ່າເຄິ່ງມື້ ກັບ ຮ້ານເຊົ່າສີ້ນ
ເຊົ່າເຄື່ອງຊົນເຜົ່າເຄິ່ງມື້ ກັບ ຮ້ານເຊົ່າສີ້ນ
ເຊົ່າເຄື່ອງຊົນເຜົ່າເຄິ່ງມື້ ກັບ ຮ້ານເຊົ່າສີ້ນ

ກາງແຈ້ງ

ເຊົ່າເຄື່ອງຊົນເຜົ່າເຄິ່ງມື້ ກັບ ຮ້ານເຊົ່າສີ້ນ

ບໍລິສັດ

Sao Sinh

ໄລຍະເວລາ

4 ຊົວໂມງ

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

50 000.00 ₭

ລະຫັດ

LPQ-HD-SS-01

ໄລຍະເວລາໃນການຈອງ

ລະດັບຄວາມຍາກ-ງ່າຍຂອງກິດຈະກຳ

ງ່າຍ

ໄປຮັບ

Exclude

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ

N.V

ໄປຮັບ/ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ

N.V

ໄປສົ່ງ

Exclude

ຈຸດສິ້ນສຸດ

N.V

ໄປສົ່ງ/End Time

N.V

ຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ຫຼວງພະບາງ, ລາວ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ

ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ

 

ປະເພດທົວ


 

ວັນທີ່ອອກເດີນທາງ


 

ລະຫັດທົວ (LPQ-HD-SS-01)


 
ລາຄາຜູ້ໃຫຍ່
0 ₭

1

0
 
ລາຄາເດັກນ້ອຍ
0 ₭

0

0
 
Lao Resident
0 ₭

0

0 ₭
 
ລາຄາລວມ
0 ₭
ຍົກເລີກ