สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับพระธาตุฝุ่นที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน พระธาตุจอมเพชรถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณค่าทางพุทธศาสนาสร้างแรงบันดาลใจให้กับความจริงและความชัดแจ้ง แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือความเชื่อที่ว่าการทำบุญเท่านั้น (เช่น การทำความดี การรักษาศีลธรรม และความเคารพ) จะนำมาซึ่งความสุข ความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง พระธาตุจอมเพชรถูกทำลายเกือบสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ในช่วงสงคราม.