วัดเพียวัด ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2107 และมีการสร้างเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2125 ในปี 2509 วิหารถูกทำลายโดยเครื่องบิน T28 aircraft gunfire และตอนนี้เหลือเพียงเสาหลักของอาคารเท่านั้นที่มาพร้อมกับพระพุทธรูป.