เจดีย์ทองคำสูง 29 เมตรแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาว. ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเพื่อรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในศตวรรษที่ 6. หลังจากศตวรรษที่ 7 เมื่อพื้นที่ถูกหลอมรวมเข้ากับอาณาจักรเขมรเจดีย์นั้นได้รับการปรับปรุงใหม่ในสไตล์ฮินดู. เมื่ออาณาจักรล้านช้างฟื้นการควบคุมพื้นที่กษัตริย์โพธิสัตว์ (1520-1547) ได้เพิ่มยอดบัวดอกตูมเข้ากับโครงสร้าง. ต่อมาสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช เสด็จพระราชดำเนินทรงบูรณะเจดีย์ในรูปแบบปัจจุบันซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่. ในช่วงทศวรรษที่ 1950 มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรอบ ๆ เจดีย์หลายแห่ง.